Preporuke američkog Udruženja za kompjutoriziranu tomografiju srca i krvih žila (SCCT) – kada ne koristiti CT-koronarografiju? Print E-mail

 

Američko Udruženje za kompjutoriziranu tomografiju srca i krvih žila (SCCT) objavilo je, nakon pažljivog pregleda dokaza i kliničkih smjernica, popis od 5 preporuka koje se tiču opravdanosti pojedinih indikacija za CT-koronarografiju, u skladu s načelima dobre kliničke prakse i principima Mudrog odabira:

  1. Nije opravdano koristiti kalcijski skor koronarnih arterija za asimptomatske bolesnike sa poznatom koronarnom bolešću (uključujući stentove i aortokoronarne premosnice).
  2. Nije opravdano tražiti određivanje kalcijskog skora koronarnih arterija za prijeoperacijsku procjenu bilo kakvog kirurškog zahvata, neovisno o riziku bolesnika.
  3. Nije opravdano tražiti određivanje kalcijskog skora koronarnih arterija u svrhu probira u niskorizičnih asimptomatskih pojedinaca, osim u slučaju obiteljske anamneze pozitivne na preuranjenu koronarnu bolest.
  4. Nije opravdano rutinski rabiti CT-koronarografiju za probir asimptomatskih osoba.
  5. Nije opravdano koristiti CT-koronarografiju kod visokorizičnih* bolesnika koji se prezentiraju akutnom boli i prsištu u uvjetima hitne službe.

 

* Rizik definiran prema TIMI skoru rizika za akutni koronarni sindrom.

 

Više informacija na: www.SCCT.org, www.choosingwisely.org

 
 
Helix d.o.o. Copyright © 2011-2024 Croatian Cardiac Society.